فرم سازهمکاران محترم و ارجمند خواهشمند است به منظور ارزیابی عملکرد شعب و کارکنان به سوالات زیر به دقت پاسخ دهید
 
1. نحوه برخورد پرسنل شعبه با نمایندگان را چگونه ارزیابی می کنید؟(در صورتیکه اسامی پرسنل شعب قید شود نتیجه بهتری خواهد داشت)
  ضعیف متوسط خوب عالی
2. نحوه برخورد ریس شعبه با نمایندگان را چگونه ارزیابی می کنید؟
  ضعیف متوسط خوب عالی
3. مدت زمان کارشناسی اولیه بیمه نامه حریق از زمان درخواست تا انجام بازدید را چگونه ارزیابی می کنید؟
  ضعیف متوسط خوب عالی
4. مدت زمان بازدید اولیه بیمه نامه بدنه را چگونه ارزیابی می کنید؟
  ضعیف متوسط خوب عالی
5. مدت زمان کارشناسی اولیه و بازدید بیمه نامه مسوولیت ساختمانی درقبال اشخاص ثالث را چگونه ارزیابی می کنید ؟
  ضعیف متوسط خوب عالی
6. نحوه پرداخت خسارت در بیمه نامه درمان گروهی ( بیمارستانی _ مدت زمان سپری شده جهت پرداخت ) را چگونه ارزیابی می کنید ؟
  ضعیف متوسط خوب عالی
7. نحوه پرداخت خسارت در بیمه نامه درمان گروهی ( پاراکلینیکی _ مدت زمان سپری شده جهت پرداخت ) را چگونه ارزیابی می کنید ؟
  ضعیف متوسط خوب عالی
8. نحوه پرداخت کارمزد ( مدت زمان سپری شده جهت پرداخت ) را چگونه ارزیابی می کنید ؟
  ضعیف متوسط خوب عالی
9. نحوه اعلام نرخ وشرایط جهت صدور بیمه نامه های مسئولیت ( مدت زمان سپری شده) را چگونه ارزیابی می کنید ؟
  ضعیف متوسط خوب عالی
10. نحوه اعلام نرخ وشرایط جهت صدور بیمه نامه های درمان گروهی ( مدت زمان سپری شده) را چگونه ارزیابی می کنید ؟
  ضعیف متوسط خوب عالی
11. نحوه اعلام نرخ وشرایط جهت صدور بیمه نامه های مهندسی ( مدت زمان سپری شده) را چگونه ارزیابی می کنید ؟
  ضعیف متوسط خوب عالی
12. نحوه اعلام نرخ وشرایط جهت صدور بیمه نامه های امید آفرین ( مدت زمان سپری شده) را چگونه ارزیابی می کنید ؟
  ضعیف متوسط خوب عالی
13. زمان اعلام نرخ وشرایط جهت صدور بیمه نامه های مختلط پس انداز ( مدت زمان سپری شده) را چگونه ارزیابی می کنید؟
  ضعیف متوسط خوب عالی
14. نحوه اعلام نرخ وشرایط جهت صدور بیمه نامه های حریق انبار ( مدت زمان سپری شده) را چگونه ارزیابی می کنید ؟
  ضعیف متوسط خوب عالی
15. نحوه اعلام نرخ وشرایط جهت صدور بیمه نامه های حریق ( مدت زمان سپری شده) را چگونه ارزیابی می کنید ؟
  ضعیف متوسط خوب عالی
16. مشارکت نمایندگان در جلسات برگزار شده جهت رفع مشکلات را چگونه ارزیابی می کنید ؟
  ضعیف متوسط خوب عالی


همکاران محترم و ارجمند خواهشمند است است به منظور ارزیابی عملکرد مدیریت های شرکت به سوالات زیر به دقت پاسخ دهید :
 
1. نحوه عملکرد مدیریت امور نمایندگان جهت بررسی و رفع مشکلات نمایندگان را چگونه ارزیابی می کنید؟
  ضعیف متوسط خوب عالی
2. تعامل مدیریت روابط عمومی با نمایندگان جهت تبلیغات درخواست شده را چگونه ارزیابی می کنید ؟
  ضعیف متوسط خوب عالی
3. نحوه تبلیغات انجام شده توسط مدیریت روابط عمومی را چگونه ارزیابی می کنید؟
  ضعیف متوسط خوب عالی
4. تعامل و همکاری مدیریت بازار و بیمه گذاران با نماینده جهت جذب پرتفوی جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟
  ضعیف متوسط خوب عالی
5. نحوه برگزاری کلاس های آموزشی و بازآموزی را چگونه ارزیابی می کنید ؟
  ضعیف متوسط خوب عالی
6. نحوه برخورد پرسنل واحدهای پرداخت خسارت خودرو را چگونه ارزیابی می کنید؟
  ضعیف متوسط خوب عالی


*باتوجه به بازاریابی نمایندگان و جذب بیمه گذار تا مرحله صدور بیمه نامه موارد ذیل تا چه حد مانع از صدور بیمه نامه می گردد ؟
 
1 . بالابودن حق بیمه و عدم ارائه تخفیفات
  کم متوسط زیاد خیلی زیاد
2. عدم همکاری و تسریع در اعلام نرخ و شرایط توسط شعب یا مدیریت مربوطه
  کم متوسط زیاد خیلی زیاد
3. محدودیت وسخت گیری بخشنامه ها و نداشتن شرایط برابر با سایر شرکت های بیمه
  کم متوسط زیاد خیلی زیاد


موارد ذیل تا چه حد در ارتقای عملکرد شرکت بیمه البرز موثر است ؟
 
1. احترام متقابل به نمایندگان و تامین حقوق همه جانبه
  کم متوسط زیاد خیلی زیاد
2. رفع تبعیضات و ایجاد امکانات عادلانه برای تمامی نمایندگان
  کم متوسط زیاد خیلی زیاد
3. افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان و مدیریت های ستادی و اهمیت جهت جذب پرتفوی
  کم متوسط زیاد خیلی زیاد
4. افزایش وام خرید تجهیزات
  کم متوسط زیاد خیلی زیاد
5. تسهیل نمودن شرایط ومقررات تاسیس شرکت خدمات بیمه ای به منظور تجمیع نمایندگان حقیقی و افزایش قدرت اقتصادی آنها برای ارائه خدمات مطلوبتر به بیمه گذاران
  کم متوسط زیاد خیلی زیاد
6. بازنگری در شرایط پرداخت وام خرید دفتر نمایندگی
  کم متوسط زیاد خیلی زیاد


در پایان از تمامی همکاران ارجمند و محترم که فرم فوق را تکمیل نمودند تشکر و قدردانی می نمایم .بدینوسیله خواهشمند است در صورت نیازسایر نقطه نظرات و پیشنهادات خود را جهت جمع بندی و انتقال به مدیران ارشد شرکت ثبت فرمایید:


 
نام و نام خانوادگی(اختیاری)
کد شعبه سرپرستی(اجباری):
 انجمنهاي صنفي

استانها

ادامه

مصوبات

قرارداد با شرکتها

ادامه

هيات مديره

اعضاي هيات مديره

ادامه